Rekrutacja do służby w Policji

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 13 USTAWY Z DNIA 6 KWIETNIA 1990 R. O POLICJI

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU
INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 13 USTAWY Z DNIA 6 KWIETNIA 1990 R. O POLICJI W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH:


w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu,
w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,
w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,
w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze,
Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie
Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.


TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
27 lutego 2023 r.
5 maja 2023 r.
3 lipca 2023 r.
23 sierpnia 2023 r.
27 października 2023 r.
28 grudnia 2023 r.


LICZBA OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY STANOWIĆ BĘDZIE
ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE DOLNOŚLĄSKIM
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
-obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
- który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
-korzystający z pełni praw publicznych;
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
-posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej
dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie
informacji niejawnych.


Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty , w Wydziale Doboru i
Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu lub w siedzibach
wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego
w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00


WYMAGANE DOKUMENTY:

* podanie o przyjęcie do służby w Policji;
* wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
* dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie oryginały
dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych ich
tłumaczenie;

*kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do
wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
* kserokopia książeczki wojskowej zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub
przeniesienie do rezerwy.


UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami powinni
legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość
Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony
formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz na
stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).


PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:
*wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym
uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki obejmujące kształceniem zagadnienia
specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania,
bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria
oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego,
zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami
*tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
*tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny;
* wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub
branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania
Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu
programów nauczania;
*certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania,
języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych
*tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o
Państwowym Ratownictwie Medycznym;
* prawo jazdy (kat. „A”, „C” i „C+E);
*uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego,
ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
* dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2;
* uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych
oraz do prowadzenia łodzi motorowej


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:
- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl);
- w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;
- pod numerem telefonu: 47 871 40 44;
- wysyłając wiadomość e-mail na adres: dobor@wr.policja.gov.pl
Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1882 ze zmianami) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie po-
stępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 109 ze zmianami).


REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie.
Złożone dokumenty nie będą odsyłane

 
 

 

Metryczka

Data publikacji : 29.12.2022
Data modyfikacji : 29.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Martuszewska KPP Kłodzko
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Martuszewska
do góry