Rekrutacja do służby w Policji

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o przyjęciach do służby w Policji 2022 rok - były funkcjonariusz

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 PKT 1 UST. 13 USTAWY Z DNIA 6 KWIETNIA 1990 r. O POLICJI

W  NASTĘPUJĄCYCH  JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH:

 • w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu,    w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,
 • w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,
 • w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 •     7 marca 2022 r.     
 •     14 czerwca 2022 r.         
 •     2 sierpnia 2022 r.     
 •     19 września 2022r.     
 •     29 grudnia 2022 r.
 •     11 stycznia 2022 r. * dodatkowy termin

LICZBA OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE DOLNOŚLĄSKIM SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 •     obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 •     który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo   skarbowe;
 •     korzystający z pełni praw publicznych;
 •     posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie, lub średnie branżowe;   
 •     posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 •     dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
 •     w przepisach o ochronie  informacji niejawnych;  

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu lub w siedzibach wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 •     podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 •     wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
 •     dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały      dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich    tłumaczenie;
 •     kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów  do    wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 •     kserokopia książeczki wojskowej zawierająca wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub  przeniesienie do rezerwy (oryginał do wglądu);

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji  ( www.policja.pl ) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ( www.dolnoslaska.policja.gov.pl ).


PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:

 •     wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym o kierunku informatyka o specjalnościach – sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami;
 •     tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 •     tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny;
 •     wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;
 •     tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 •     uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 612 );
 •     certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki,teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych;
 •     prawo jazdy kat. A, C, C+E;
 •     uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r.
 •     o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1084 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 );
 •     uprawnienia ratownika wodnego;
 •     uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej ( Dz. U. poz. 460 oraz z 2019 r. poz. 1531 );
 •     uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
 •     dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia z dnia 12 stycznia 2022 r.
 •     w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji ( Dz. U. z 2022 r. poz. 109 )
 •     dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (  Dz. U. z 2022 r. poz. 109 )

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 •     na stronie internetowej Komendy Głównej Policji ( www.policja.pl ) i stronie internetowej Komendy   Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ( www.dolnoslaska.policja.gov.pl );
 •     w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;
 •     pod numerem telefonu: 47 871 40 44;
 •     wysyłając wiadomość e-mail na adres: dobor@wr.policja.gov.pl

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1882 ze zmianami ). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2022 r. poz. 109)

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY -  dokumenty można składać w dowolnym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Metryczka

Data publikacji : 22.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Mazurowska Zespół Informatyki i Łączności KPP Kłodzko
do góry