Rekrutacja do służby w Policji 2019 - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekrutacja do służby w Policji 2019

 

KOMENDANT  WOJEWÓDZKI  POLICJI  WE  WROCŁAWIU

INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW  DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 

W  NASTĘPUJĄCYCH  JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH:

 

 •   w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu,    w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,
 •   w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,
 •   w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.

 

TERMINY I LIMTY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

UWAGA !!!

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji limitów przyjęć do służby w Policji na terenie województwa dolnośląskiego.

        

 • 07 marca 2019 r.     
 • 21 maja 2019 r.        
 • 16 lipca 2019 r.           
 • 12 września 2019 r. 
 • 07 listopada 2019 r.
 • 30 grudnia 2019 r.   

 

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 

 •   obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 •   który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 •   korzystający z pełni praw publicznych;
 •   posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie;  
 •   posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 •   dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych; 

 

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33, w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu lub w siedzibach wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego

w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 •  wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
 •  dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały      dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich    tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów  do    wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy

 

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji  (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).

 

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
 • wykształcenie średnie – ukończone liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;
 • tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
 • prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy   Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl);

- w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;

- pod numerem telefonu: 47 87 140 44;

- wysyłając wiadomość e-mail na adres: dobor@wr.policja.gov.pl

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r.  w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432 ze zmianami).

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

Metryczka

Data publikacji : 23.05.2018
Data modyfikacji : 22.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wioletta Martuszewska
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Morzyński Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Mazurowska
do góry