Praca na stanowiskach cywilnych

Komendant Powiatowy Poliji w Kłodzku poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. obsługi kancelaryjno-biurowej

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

57-300 Kłodzko pl. Fryderyka Chopina 2

Ogłoszenie nr 75836 / 17.03.2021

Inspektor

Do spraw: obsługi kancelaryjno-biurowej Zespół Administracyjo - Gospodarczy

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

nabór w toku

Miejsce pracy: 57-320 Polanica Zdrój ul. Warszawska 1

57- 1

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

ewidencjonuje korespondencję w elektronicznym dzienniku,

prowadzi kancelarię niejawną,

przyjmuje, rozdziela, wysyła korespondencję oraz sporządza wykazy przesyłek,

ewidencjonuje i zapoznaje z przepisami służbowymi policjantów i pracowników cywilnych komisariatu,

archiwizuje i przekazuje do Składnicy Akt sprawy ostatecznie zakończone,

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Wykształcenie: średnie

Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

Wykształcenie: wyższe na kierunku administracja

znajomość przepisów Ustawy o Policji, KPA

Co oferujemy

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów

wakacji, ferii i przerw świątecznych

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu

potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku - brak windy, podjazdów i innych ułatwień dla osób

niepełnosprawnych ruchowo,

praca administracyjno - biurowa w sytemie pracy dziennej wynoszącej osiem godzin,

obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie

podałeś adresu e-mail).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia

dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Proponujemy wynagrodzenie zasadnicze określone mnożnikiem 1,4041 kwoty bazowej 2031,96 zł., co stanowić

będzie kwotę 2.853,07 zł. brutto miesięcznie oraz dodatek z tytułu wysługi lat.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

weryfikacja ofert pod względem formalnym,

postępowanie kwalifikacyjne (test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna),

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu

pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj do: 29 marca 2021

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 75836" na adres: Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

pl. F. Chopina 2

57-300 Kłodzko lub osobiście w siedzibie KPP w biurze podawczym nr 4a

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 478752236

Dokumenty należy złożyć do: 29.03.2021 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku z siedzibą pl. Chopina 2 57-300 Kłodzko

tel. 47 8752311

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp@klodzko.wr.policja.gov.pl tel. 478752334

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu

naboru

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w

których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie

zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o

archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,

podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię,

nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w

służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie

cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie

danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w

dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też

profilowane.

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 75836 z dnia 17 marca 2021 r.
DATA OGŁOSZENIA17marca 021 DATA WYNIKU04 maja 2021

STATUS
koniec naboru
Nazwa stanowiska:
inspektor
Nazwa urzędu
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Adres urzędu:pl. Fryderyka Chopina 257-300 Kłodzko
Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Agata Piech
Kłodzko
Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy PolicjiJednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Udostępnił: Agnieszka Michalska
Komórka organizacyjna: Zespół Kadr, Szkolenia i Prezydialny

 

Metryczka

Data publikacji : 17.03.2021
Data modyfikacji : 04.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Martuszewska KPP Kłodzko
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Martuszewska
do góry